Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Korttidspermittering – Vilka är reglerna?


Korttidspermittering är en åtgärd som staten vidtar för att stödja företag i en tillfällig ekonomisk kris orsakad av något oväntat. Under perioden ett stöd delas ut ska de anställda gå ner i arbetstid med bibehållen stor del av lönen.

Syftet med korttidspermitteringen är att arbetsgivare inte ska behöva säga upp anställda utan att de ska ha sin personal kvar och återgå till full verksamhet efter krisen.

Nedan ska vi titta närmare på hur korttidspermittering fungerar och vilka regler som gäller.


Vilka regler gäller för korttidspermittering?

Låt oss börja med att titta närmare på vilka regler som gäller för företag och arbetstagare när det gäller korttidspermittering.


För företag

Stödet för korttidspermittering betalas ut till arbetsgivaren som sedan betalar ut den nedsatta lönen till den anställda.

Som längst kan stödet beviljas i 9 månader i följd. På grund av pandemin under 2020 har dock regeringen förlängt stödet med ytterligare 7 månader, fram till 30 juni 2021 som längst.

Företag som redan har haft en korttidspermittering kan ansöka om en ny. Från 1 december 2020 kan man dessutom ansöka om en ny period även om den inte hänger samman med den förra.

Fram till 30 juni 2021 blir stödet förstärkt i jämförelse med de normala nivåerna. Från december 2020 till mars 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för permitteringen. För april – juni är stödet 50 procent.

För att säkerställa att stödet för korttidspermittering används rätt kontrollerar Tillväxtverket aktie- och vinstutdelningar två månader innan stödperiodens början och sex månader efter den avslutats.

Exempel:

En anställd har en månadslön på 32 700 kronor. Arbetsgivarens kostnad för lön och arbetsgivaravgifter blir 43 000 kronor. Statens subventioneringsgrad är 75 procent. Om arbetstagaren minskar sin arbetstid med 60 procent räknas sänkningen av kostnaden för arbetsgivaren ut såhär:

Minskad kostnad via stöd = subventioneringsgrad * arbetstidsminskningsgrad * normal arbetskostnad.

Stöd = 0,75 * 0,6 * 43 000 = 19 350 kronor

Arbetstagaren bidrar också för sänkning av arbetsgivarens kostnad genom sänkt bruttolön. Vid en sänknings av arbetstiden med 60 procent sänks lönen med 12,5 procent. Beräkningen ser då ut såhär:

Minskad kosttnad via löneminskning = 0,125 * 0,6 * 43 000 = 3 225 kr

När man slår ihop minskningarna får man den totala arbetskraftminskningen för en arbetsgivare – 43 000 – (19 350 + 3 225) =   20 425 kronor. Det motsvarar en minskning på 52,5 procent.


För arbetstagare

Stödet till korttidspermittering gäller alla arbetstagare som har varit anställda i företaget i mer än 3 månader innan beslutet fattades och som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för.

Om företaget saknar kollektivavtal ska minst 70 procent av de anställda godkänna och delta i korttidspermitteringen. De som omfattas av stödet ska ha samma arbetstidsförkortning.

Vid deltidsarbete ska arbetstidsminskningen beräknas på den ordinarie deltiden.

Exempel: Om en anställd på 50 procent minskar sin arbetstid med 60 procent ska den arbeta 20 procent av heltid.

Provanställning och visstidsanställning omfattas också av stödet så länge arbetsgivaren uppfyller villkoren.

När det gäller timanställda kan de också omfattas av stödet om det i anställningsavtalet finns en förväntad arbetstid angiven i timmar per vecka eller månad.

Exempel: En anställd ska arbeta 40 timmar i månaden med en månadslön på 8 000 kronor. Arbetstiden ska förkortas med 60 procent och blir 16 timmar i månaden (40 * 0,4). Månadslönen minskar med 7,5 procent (600 kronor) och blir 7 400 kr (8000 * 0,075).

Stödet för den anställda blir då 4 733 kronor (8000 * 0,6 *0,986).

Under permitteringen är den anställde skyldig att infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det. Det ska dock inte leda till att en anställd arbetar mer än den avtalade arbetstiden. I sådana fall kan arbetsgivaren istället bli återbetalningsskyldig.

Om det inträffar något akut och arbetstagaren behövs på arbetsplatsen kan permitteringen just för den personen tillfälligt avbrytas. Ändringen rapporteras vid avstämningen. I övrigt disponerar en permitterad fritt över sin arbetsfria tid.


Vad kostar stödet för korttidspermitteringen?

Enligt beräkningar i vårbudgeten 2021 uppskattas den totala kostnaden för stödet bli 43 miljarder kronor för 2020 och ytterligare 7 miljarder för 2021. Det ska fördelas mellan staten, arbetsgivaren och arbetstagaren där staten tar ansvar för den största delen.

Under tiden från 16 mars 2020 till 31 december 2020 räknar man med att ungefär 270 000 personer i månaden kommer att ansöka om stöd.

På grund av det stora trycket blir handläggningstiden för ansökningarna längre än normalt. Dessutom måste man kontrollera och bedöma varje ansökan individuellt för att undvika missbruk och felanvändning samt för att förvisa sig att arbetsgivaravgifterna för de berörda anställda är betalda.

I tabellen nedan ser du kostnadsfördelningen mellan de olika aktörerna.

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Staten Arbetsgivarens minskade lönekostnad
1 20 4% 1% 15% 19%
2 40 6% 4% 30% 36%
3 60 7,5% 7,5% 45% 53%
4 80 12% 8% 60% 72%


Vad gäller vid korttidspermittering under semester?

Stöd för korttidspermittering utgår för arbetstidssänkning. Föräldralediga, hel- eller deltidssjukskrivna räknas som frånvarande och får därför inte del av stödet. För mer information ska du kontakta Försäkringskassan.

Så ansöker du om stöd till korttidsarbete (steg för steg)

Här går vi igenom hur du förbereder din ansökan om stöd vid korttidsarbete samt hur du gör för att ansöka.

Inför din ansökan

Inför ansökan om stöd för korttidspermittering bör du förberedda så mycket som möjligt i förväg. På så sätt kan du förkorta handläggningstiden och få ditt stöd snabbare. För att göra det ska du:

 1. Gå in på Tillväxtverket och kontrollera att du har rätt till stöd för korttidspermittering.
 2. Beräkna hur mycket du kan få i stöd.
 3. Se till att du som är arbetsgivare har avtal om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda. I avtalet ska det finnas uppgifter om de berörda arbetstagare och den procentuella reduceringen av deras arbetstid. Information och avtalsmall hittar du här.
 4. För närvarande är det inte möjligt att hantera underskrift med BankID från flera personer. Se därför till att den som ska skriva under ansökan har rätt att representera företaget.

OBS! För närvarande kan är det enbart möjligt att betala ut stöd till Post- och Bankgiro. Har ditt företag inget sådant bör du skaffa det innan du fyller i ansökan då rättelser inte är möjliga i efterhand.


När du ansöker

För att ansöka ska du följa dessa fem steg:

 1. Fyll i dina uppgifter. På Minansokan.se skriver du in företagets organisationsnummer och SNI-kod, PG eller BG-nummer dit utbetalningen kommer samt kontaktuppgifter för den som gör ansökan.
 2. Lämna bakgrundsuppgifter. Här fyller du i information om ditt företag är styrt av den offentliga sektorn samt om de ekonomiska svårigheterna beror på Covid-19. Ange även om du har vidtagit åtgärder för att minska arbetskraftskostnaden, om ni har skatteskulder samt om företaget är registrerat som arbetsgivare.
 3. Belopp, period och anställda. I detta avsnitt anger du hur mycket du söker i stöd, för vilken period och antal anställda som berörs av korttidsarbete.
 4. Bilagor. Här har du möjlighet att ladda upp dokument som styrker din ansökan. Om du har färre än 50 anställda ska du bifoga beräkningen från räkneverktyget. I annat fall bifogar du din egen beräkning av stödet.
 5. Skriv under med BankID och skicka vidare. Efter ansökningen kommer du att få ett bekräftelsemejl av en handläggare som ska behandla ditt ärende. Har din ansökan blivit beviljad får du ett beslut med utbetalningsbesked.

Beslutet som du får för beviljat stöd är permanent. Tre månader efter godkännandet av ansökan gör man en avstämning av det verkliga utfallet jämfört med det du angav i ansökan.


Hur gör man en avstämning?

Efter var tredje månad med stöd ska du skicka in en avstämning för att visa det verkliga utfallet under perioden. I den kan du göra ändringar i arbetstiden för de anställda. Beroende på resultatet kan du även begära mer stöd eller bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket stöd.

Missar du tiden för avstämning blir du skyldig att betala tillbaka det beviljade stödet. Om din första månad med stöd var oktober 2020 ska du skicka in den första avstämningen under tiden 1 – 28 januari 2021. Fick du stöd i november ska du stämma av 1 – 28 februari 2021. För stöd i december är avstämningsperioden 1-28 mars 2021.


Krav för att få stöd för korttidsarbete

För att ha rätt till stöd vid korttidsarbete måste vissa villkor vara uppfyllda:

 • De som kan få stöd är arbetsgivare, juridiska och vissa fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (aktiebolag, föreningar och stiftelser). Egenföretagare räknas inte i denna grupp eftersom de saknar en anställning. För dem finns andra stöd att söka.
 • Anledningen till den tillfälliga ekonomiska svårigheten är tillfällig och har inte kunnat förutses.
 • Arbetsgivaren ska ha försökt minska arbetskraftskostnaden med andra åtgärder.
 • Om en arbetsgivare saknar kollektivavtal krävs ett avtal med minst 70 procent av de anställda om att godkänna en korttidspermittering.
 • Arbetstidsminskningen ska vara 20, 40, 60 eller under maj – juli 2020 även 80 procent av ordinarie arbetstid. Samtidigt ska arbetstagarens lön minska med 4, 6, 7,5 och 12 procent.
 • Företaget ska vara aktivt, inte på obestånd eller under rekonstruktion.


Frågor och svar

Vad är korttidspermittering?

Korttidspermittering är en åtgärd från staten som stöder företagen och de anställda under en tillfällig ekonomisk kris till följd av en oväntad händelse, exempelvis en pandemi.

Är korttidspermittering detsamma som korttidsarbete?

Korttidsarbete är en reglering av arbetstagarens arbetstid för att möta en tillfällig arbetsbrist på arbetsplatsen. Åtgärden vidtas för att förhindra uppsägning. Korttidspermittering är korttidsarbete där staten står för en större del av kostnaden.

Hur fungerar semester under korttidspermittering?

Semesterlagen fortsätter att gälla på arbetsplatsen även under korttidspermittering. I beslut från den 14 maj 2020 beslutade Tillväxtverket att en arbetstagare som har semester ska räknas som frånvarande. Därför har de som har semester inte rätt till stöd.

Hur stor del av lönen är stödet på?

Stödet för korttidspermittering har ett lönetak på 44 000 kronor i månaden. En minskning av arbetstiden med 20 procent minskar lönen med 4 procent, se tabell nedan.

Arbetstidsminskning Löneminskning
20% 4%
40% 6%
60% 7,5%
80% 12%


Hur länge kan man vara korttidspermitterad?

Normalt sett kan stöd för korttidsarbete betalas under 9 månader i följd. I samband med pandemin har regeringen dock beslutat att förlänga perioden med 7 månader, dock längst till 30 juni 2021.


Summering

Korttidspermitteringen har varit en viktig hjälpinsats för ett stort antal aktörer på arbetsmarknaden, både företag och anställda. Den har bidragit till att många arbetstagare har haft möjlighet att behålla sina arbeten, gå ner i arbetstid och samtidigt ha kvar större delen av sin lön.

Arbetsgivarna kan fortfarande driva sin verksamhet, slippa säga upp medarbetare och få ekonomiskt stöd från staten för att hålla sig flytande.

image
Hans Kahn  1680 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 11:15 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile