Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Egenavgifter för enskild firma – Vad gäller?

Precis som alla andra företagsformer måste enskilda firmor betala sociala avgifter till staten. Sociala avgifter är en statlig skatt som baseras på den anställdas inkomst och finansierar socialförsäkringen.

Som enskild näringsidkare betalar du in sociala avgifter i form av egenavgifter. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur egenavgifter fungerar och vad de består av.


Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de lagstadgade avgifter du som enskild näringsidkare betalar in till staten. Avgifterna finansierar bland annat socialförsäkringen, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Varför socialavgifter för enskilda firmor kallas för egenavgifter beror på att du som driver firman har ansvar för att betala in avgifterna. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer som exempelvis ett aktiebolag är.

När det gäller aktiebolag agerar bolaget arbetsgivare och ansvarar därmed för att betala in socialavgifter (främst arbetsgivaravgifter) för sina anställda, inklusive för dig som driver företaget. Detta eftersom du som startat ett aktiebolag automatiskt blir anställd, vilket du inte är om du driver enskild näringsverksamhet.


Så beräknas egenavgifter

Egenavgifterna ligger i dagsläget på 28,97 procent, men hur höga egenavgifterna blir beror på verksamhetens överskott, det vill säga dess nettovinster.

För att kunna beräkna egenavgifterna måste du alltså först göra en uppskattning av hur hög nettovinsten under året kommer att bli. Därefter gör du ett schablonavdrag på 25 procent som motsvarar de egenavgifter du ska betala. Resterande belopp är företaget skattemässiga nettointäkt.

Om du är godkänd för FA-skatt, vilket innebär att du driver ett företag och samtidigt har en anställning, har du ansvar för att betala egenavgifter på de inkomster som genererats av verksamheten. Din arbetsgivare är i sin tur skyldig att dra av skatt såväl som arbetsgivaravgifter på din lön.

Värt att nämna är att du enbart ska betala egenavgifter på intäkter från aktiv näringsverksamhet. Har du istället passiva inkomster ska du betala det som kallas särskild löneskatt.

Kort om särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas av enskilda näringsidkare som bedriver passiv näringsverksamhet. Med passiv näringsverksamhet menas till exempel verksamhet som bedrivs i utlandet, med undantag för EES.

Löneskatten är en ren skatt, vilket innebär att den inte ger några sociala rättigheter så som pension.

Den särskilda löneskatten för passiva näringsidkare är 24,26 procent, medan den för aktiva näringsidkare uteblir.


Detta består egenavgifterna av

Egenavgifterna är som tidigare nämnt en sammansättning av flera olika sociala avgifter. Nedan ska vi titta närmare på dessa och hur de har sett ut de senaste åren.

Egenavgift 2020
Sjukförsäkring 3,64%
Föräldraförsäkring 2,60%
Ålderspension 10,21%
Efterlevandepension 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 0,10%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Löneavgift 11,62%
Totalt 28,97%

Observera att antalet karensdagar kan påverka hur höga dina egenavgifter är. Mer om det nedan.

Karensdagar och egenavgifter

Som ägare av en enskild firma har du automatiskt en grundkarens på 7 dagar. Under denna tid får du ingen sjukpenning. Du har dock möjlighet att ändra karenstiden till 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar, så länge du inte fyllt 55 år.

Antalet karensdagar du väljer kan som tidigare nämnt påverka det belopp du ska betala i egenavgifter.

Det här gäller för egenavgift till sjukförsäkringen för verksamheter vars inkomster överstiger 378 400 kronor (8 gånger prisbasbeloppet 2020) vid årets början:

1 dag 3,92%
7 dagar 3,64%
14 dagar 3,54%
30 dagar 3,34%
60 dagar 3,10%
90 dagar 2,92%


Nedsättning av egenavgifter

I vissa fall går det att begära nedsättning av egenavgifterna med upp till 7,5 procent. Detta är dock enbart möjligt om verksamhetens överskott överstiger 40 000 kronor. Maximal nedsättning är dock 15 000 kronor.

Företag med lägre överskott har inte rätt till nedsättningen, inte heller personer som fyllt 65 år eller de som tagit ut allmän pension under hela året.

Reglerna gäller inte heller ungdomar som tagit del av ungdomsrabatten på egenavgifterna.

Ytterligare ett villkor är att egenavgiften inte får sänkas under avgiften för ålderspension, det vill säga 10,21 procent. Det går inte heller att sänka löneavgiften på 11,62 procent eftersom denna inte är en egenavgift.

Regionala stödområden

Företag som bedriver verksamhet i ett stödområde kan ha rätt till en nedsättning på 10 procent av egenavgifterna (dock maximalt 18 000 kronor/år). Hos Skatteverket kan du se vilka kommuner som ingår i stödområden.

Återigen får dock avgifterna aldrig understiga ålderspensionsavgiften och vissa branscher är undantagna, bland annat jordbruk, fiskeri- och vattenbruk samt transport. Detta på grund av EU:s regler gällande statsstöd.


Summering

Alla företag är skyldiga att betala sociala avgifter för sina anställda. Du som driver enskild firma har själv ansvar för att betala in dessa avgifter som i detta fall kallas för egenavgifter. Egenavgifterna betalas in till staten och finansierar socialförsäkringen som omfattar bland annat pension och sjukpenning.

Egenavgifterna beräknas på företagets överskott, men ligger på 28,97 procent i dagsläget. Det finns vissa tillfällen då du kan begära nedsättning av egenavgifter, till exempel om du har ett överskott över 40 000 kronor och bedriver verksamhet i ett stödområde.


Frågor och svar

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de socialavgifter enskilda näringsidkare betalar till staten. Anledningen till varför det kallas egenavgifter är eftersom du som driver firman som ansvarar för att avgifterna betalas in.

Om du däremot driver ett aktiebolag är det bolaget som agerar arbetsgivare och betalar in sociala avgifter – då främst arbetsgivaravgifter - tillsammans med skatter.

Är sociala avgifter och egenavgifter samma sak?

Ja, egenavgifter är detsamma som socialavgifter med skillnaden att det är du som driver en enskild näringsverksamhet som ska betala in dem.

Hur betalar man egenavgifter i enskild firma?

Innan du kan börja betala egenavgifter måste du beräkna hur mycket du ska betala. Beräkningen fungerar på samma sätt som när du räknar ut F-skatt, det vill säga genom att göra en ungefärlig uppskattning av företagets överskott. Därefter drar du av ett schablonavdrag på 25 procent som du betalar tillsammans med F-skatten till företagets skattekonto.

I slutet av året jämför Skatteverket hur mycket du betalat in under året med den verkliga summan. Har du betalat för mycket får du mellanskillnaden tillbaka och har du betalat för lite måste du göra en extra inbetalning.

När betalar man egenavgifter?

Varje månad betalar du in den preliminära företagsskatten tillsammans med dina egenavgifter.

Hur räknas egenavgifter ut?

Egenavgifterna ligger i dagsläget på 28,97% och beräknas på företagets nettovinst, det vill säga dess överskott. Observera att egenavgifter enbart betalas av företagare som bedriver en aktiv näringsverksamhet. Är verksamheten passiv ska du istället betala särskild löneskatt.

Ska jag bokföra egenavgifter?

Egenavgifter ska inte bokföras eftersom de tillhör företagarens privata inkomstskatt. Om flera personer ska betala skatt på företagets överskott ska avdrag för egenavgifter alltid beräknas var för sig.

image
Hans Kahn  8034 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 1:50 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile